Split payment

Informacja o mechanizmie podzielonej płatności  (z ang. split payment)

Mechanizm podzielonej płatności(z ang.split payment) będzie obowiązywał od 1 lipca 2018 roku - i jest  to zupełna nowość w polskim systemie podatkowym.

Mechanizm podzielonej płatności to system płatności, w którym kwota podatku VAT, wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto, trafia na wyodrębniony rachunek bankowy (rachunek VAT), o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy. Pozostała kwota (netto) trafi na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy. Ustawa przewiduje, że stosowanie tego mechanizmu jest dobrowolne, jednakże to od kupującego, który otrzyma fakturę z wykazaną kwota podatku, będzie zależało, czy przy płatności ureguluje zobowiązanie w sposób dotychczasowy, czy z wykorzystaniem komunikatu przelewu. Nabywca nie będzie potrzebował na to zgody sprzedawcy. Nie będzie musiał go także o tym informować. Dobrowolność tego systemu pozostaje wiec tylko po stronie nabywcy.

Niezależnie od woli przedsiębiorcy, do każdego rachunku rozliczeniowego, prowadzonego w polskiej walucie zostanie utworzony specjalny, techniczny rachunek VAT. Do rachunku VAT nie będą wydawane żadne instrumenty płatnicze. Dla kilku rachunków rozliczeniowych w jednym banku zasadniczo prowadzony będzie jeden rachunek VAT. Każdy rachunek rozliczeniowy będzie powiązany z rachunkiem VAT. W przypadku posiadania kilku rachunków rozliczeniowych w jednym banku i jednego rachunku VAT, do każdego rachunku rozliczeniowego w jednym banku przyporządkowany będzie zasadniczo ten sam, jeden rachunek VAT.

Jeżeli podatnik posiada kilka rachunków rozliczeniowych, w kilku różnych bankach to nie będzie możliwości scalenia kilku rachunków VAT miedzy bankami.

Właścicielem środków znajdujących się na rachunku VAT będzie dalej przedsiębiorca. Jednak nie będzie on mógł zasadniczo swobodnie dokonywać płatności na poczet innych zobowiązań niż wynikające z przepisów (w szczególności nie będzie uprawiony do regulowania kwoty netto za zakupione towary).

Środki zgromadzone na rachunku VAT nie będą podlegały zajęciu na podstawie sadowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego innych należności niż VAT.

Zobowiązanym do utworzenia i prowadzenia rachunku VAT będzie każdy bank. Bank poinformuje posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku VAT. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy i nie będzie pociągało za sobą dodatkowych opłat dla przedsiębiorców. Rachunek VAT będzie zakładany automatycznie zarówno do już istniejących kont rozliczeniowych (do 30.06.2018 r.), jak i rachunków otwieranych w przyszłości.

Zapłata z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie dokonywana jednym przelewem, przy użyciu specjalnego „komunikatu przelewu” udostępnionego przez bank.

 

Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami z tytułu:

 

* zapłaty kwoty odpowiadającej całości lub części VAT przez kontrahenta,

* wpłaty kwoty VAT na poczet WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) paliwa na rzecz płatnika,

* z innego rachunku VAT w tym samym banku,

* zwrotu kwoty VAT wynikającej z faktury korygującej wystawionej przez kontrahenta,

* zwrotu VAT.

Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu:

 

* zapłaty podatku VAT na rachunek VAT kontrahenta,

* zwrotu kwoty VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej na rachunek VAT nabywcy,

* zapłaty odsetek za zwłokę oraz dodatkowych zobowiązań w podatku VAT na rachunek US,

* wpłaty kwoty VAT na poczet WNT paliwa na rzecz płatnika,

* zwrotu nienależnego VAT na rachunek VAT,

* przekazania środków na inny rachunek VAT podatnika w tym samym banku, przy użyciu komunikatu przelewu – tzw. „przekazanie własne”,

* realizacji zajęć na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji z podatku VAT,

* przekazania środków pieniężnych na wskazany rachunek na podstawie postanowienia naczelnika US - tzw. „uwolnienie środków”.

W celu realizacji przelewu, czyli zapłaty faktury bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy nabywcy, w pierwszej kolejności obciąży kwotą podatku od towarów i usług rachunek VAT nabywcy i uzna tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy. W przypadku braku środków na rachunku VAT przelew z tytułu zapłaty faktury będzie realizowany z rachunku rozliczeniowego nabywcy do wysokości odpowiadającej wartości sprzedaży brutto, wskazanej w komunikacie przelewu. W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej do zapłaty należności VAT, bank obciąży rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uzna tą kwotą rachunek rozliczeniowy nabywcy. W razie braku środków na rachunku rozliczeniowym, w wysokości wystarczającej na zapłatę kwoty brutto, bank nie zrealizuje dyspozycji przelewu.

Istotne jest także, ze bank nie będzie zobowiązany do sprawdzenia prawidłowość i obliczenia kwoty podatku od towarów i usług.

Zgodnie z proponowanymi przepisami przedsiębiorca będzie miał możliwość „uwolnienia środków” ze swojego rachunku VAT na wskazany rachunek bankowy, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

Konieczne będzie złożenie wniosku o wyrażenie zgody na „uwolnienie środków”. Wniosek, w którym podatnik wskaże kwotę o jaką się ubiega, będzie wszczynał postępowanie o uzyskanie zgody na uwolnienie środków. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku naczelnik Urzędu Skarbowego wyda postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu organ podatkowy określi wysokość środków, jakie maja zostać „uwolnione”. Następnie naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże do banku drogą elektroniczną, informacje niezbędne do realizacji postanowienia (numer rachunku bankowego, wysokość środków). Bank „niezwłocznie” zrealizuje zleconą dyspozycję. O zwrot na rachunek VAT będzie mógł wnioskować każdy podatnik, niezależnie od tego, czy faktury, z których wynika podatek naliczony, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, czy nie. Podatnik, w uaktualnionym formularzu deklaracji VAT, będzie decydował, czy US ma przelać zwrot podatku na rachunek VAT czy na rachunek rozliczeniowy. Projekt nie zmienia ogólnych, pozostałych zasad zwrotu podatku naliczonego.

 

W jakich przypadkach podatnik nie otrzyma zgody na „uwolnienie środków”?:

 

* w przypadku posiadania zaległości podatkowych, w wysokości odpowiadającej tym zaległościom,

* w przypadku, gdy zachodzi uzasadniona obawa, ze zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane (szczególnie, gdy podatnik trwale nie uiszcza podatku lub zbywa majątek),

* w przypadku, gdy występuje obawa, że może wystąpić zaległość podatkowa lub może być ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

 

Te wiadomości mają cel informacyjny. Nie wymagają one żadnego Twojego działania wobec Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego.