• Deklaracja Zarządu

Deklaracja Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA świadomy zagrożeń wynikających z procederu prania pieniędzy oraz możliwości wykorzystywania przez niektórych klientów działalności Banku dla celów legalizacji środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, jak również dla celów mogących wiązać się z finansowaniem działalności terrorystycznej oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zapobieżenie wykorzystywaniu usług oferowanych przez Bank do celów mających związek z wymienionymi przestępstwami.

Bank stosuje się do przepisów polskiej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. "O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" z późniejszymi zmianami wprowadzającej do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdzaiałania praniu pieniędzy.

Bank ustanowił wewnętrzne regulacje i procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem polskim oraz przepisami Unii Europejskiej. Procedury wprowadzone w Banku określają zasady identyfikacji i weryfikacji klienta, rejestrowania transakcji powyżej równowartości 15.000 euro, identyfikacji i weryfikacji klienta przy przeprowadzaniu transakcji okazjonalnej, która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1.000 euro raportowania transakcji podejrzanych, przechowywania dokumentacji dotyczącej transakcji oraz zasady kontroli powyższego zagadnienia. W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań, związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywania działalności Banku do procederu prania pieniędzy, powołano komórkę organizacyjną do zwalczania tego typu zjawisk i wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków w tym zakresie. Zarząd Banku dokłada starań, by zespół odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy posiadał odpowiednie środki umożliwiające mu realizację nałożonych zadań.

Pracownicy Banku świadomi są obowiązków związanych z właściwą identyfikacją klientów oraz raportowaniem transakcji podejrzanych. Bank zapewnia pracownikom szkolenia w zakresie typowania transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Wszelkie transakcje, których okoliczności wskazują na możliwość ich wykorzystywania do celów związanych z praniem pieniędzy, są zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - polskiej jednostki analityki finansowej. Ponadto Bank współpracuje z organami ścigania w związku z wykrywaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom określonym powyżej.

Bank, mając na uwadze własną reputację jako instytucji godnej zaufania nie wchodzi w relacje biznesowe z fikcyjnymi bankami i innymi instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności, a Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA zapewnia, że procedury i rozwiązania systemowe obowiązujące w Banku podlegają stałemu doskonaleniu.

 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj