Skip to main content
 • Zostań udziałowcem

Zostań udziałowcem

KTO MOŻE ZOSTAĆ UDZIAŁOWCEM
Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA?

Członkiem Banku Spółdzielczego może być:

 • osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła pisemną deklarację zawierającą jej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz liczbę zadeklarowanych udziałów,
 • osoba prawna, która złożyła pisemną deklarację zawierającą jej nazwę, siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów i aktualny wypis z właściwego rejestru.

O przyjęciu członków decyduje Zarząd Banku Spółdzielczego w terminie miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

WYMAGANE PROCEDURY

Członek Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA obowiązany jest wpłacić wpisowe
w wysokości 20,00 zł oraz posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków.
Wysokość jednego udziału wynosi

 • 15,00 zł dla osób fizycznych
 • 500 zł dla osób prawnych.

PRAWA CZŁONKÓW
Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA :

 • do brania udziału w nadwyżce bilansowej,
 • do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
 • do uzyskiwania od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
 • do zapoznawania się z treścią rocznych sprawozdań finansowych Banku Spółdzielczego oraz protokołów Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grupy Członkowskiej,
 • do wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego,
 • do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia,
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Wypłata udziałów następuje na podstawie sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, w którym udziały zostały wypowiedziane w terminie określonym w Statucie Banku. Wypłata powinna nastąpić w ciągu jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli), o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie straty bilansowej Banku Spółdzielczego.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj