Obowiązek informacyjny

Informacje ilościowe i jakościowe (obejmowane oraz nieobjęte badaniem niezależnego biegłego rewidenta) na temat wyników ekonomiczno – finansowych Banku, adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu ryzyka podejmowanego w działalności Banku, opisy celów i procesów zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w zakresie określonym w Załącznikach do uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku są udostępniane zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56, w godzinach od 9.00 - 15.00, a ponadto w zakresie informacji objętych treścią sprawozdania finansowego, poprzez ogłoszenie w KRS.