Skip to main content

WIRON - informacje dla klientów

01-09-2023

WIRON - wskaźnik referencyjny stopy procentowej stosowany jest przy ustalaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych.

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Oto co już dziś warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika WIRON.

Zanim wyjaśnimy Ci, na jakim etapie są prace i dlaczego zostały podjęte, przypominamy: na obecnym etapie nie musisz podejmować żadnych działań. Twoje umowy kredytowe z naszym bankiem pozostają bez zmian i są w pełni wiążące.

 
Najważniejsze, co musisz wiedzieć o WIRON

komunikat 

Zrzeszenie BPS, do którego należy Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA uczestniczy w pracach nad reformą wskaźników referencyjnych.

komunikat 

Aktualnie klienci naszego banku nie muszą podejmować żadnych działań związanych z publikacją nowego wskaźnika – WIRON.

komunikat 

W najbliższym czasie Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA nie będzie wprowadzał żadnych zmian w obowiązujących umowach kredytowych. Ustawowa zmiana istniejących umów kredytowych planowana jest dla całego sektora bankowego dopiero na rok 2025.

 

Kto pracuje nad zmianą wskaźników referencyjnych?

Na wniosek uczestników rynku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) powołał Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele:

  • banków działających na polskim rynku, w tym Banku BPS reprezentującego Zrzeszenie BPS, do którego należy nasz Bank,
  • funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, leasingowych, emitentów obligacji,
  • UKNF, NBP, Ministerstwa Finansów, BFG,
  • GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Z czego wynika zastąpienie wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON?

Zmiana wskaźnika referencyjnego jest częścią szerzej zachodzących zmian na rynkach finansowych, nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej i USA. W ostatnich latach widać trend opierania wskaźników o depozyty jednodniowe, tzw. overnight. Zmiany wskaźników referencyjnych miały już miejsce w przypadku euro, dolara, funta brytyjskiego czy franka szwajcarskiego.

WIRON – Warsaw Interest Rate Overnight – to wskaźnik referencyjny oparty właśnie o depozyty jednodniowe w bankach od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw.

Szczegółowy opis wskaźnika znajduje się na stronie: https://gpwbenchmark.pl/opisy_indeksow

Jak wygląda harmonogram zmian?
  • 13 lutego 2023 roku WIRON stał się wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej KNF. Jest regularnie wyliczany i publikowany przez GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Banki mogą go już stosować w swoich transakcjach na stopę procentową zawieranych na rynku międzybankowym.
  • Banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR. Należy spodziewać się, że w ofercie różnych banków kredyty oparte o WIRON będą stopniowo pojawiały się w 2023 i 2024 roku. 
  • W 2023 roku wszystkie banki na rynku będą prowadzać prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do oferowania klientom wszystkich typów produktów finansowych stosujących indeks WIRON.
  • Do końca 2024 roku planuje się dokonanie zmiany polskich i unijnych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie indeksu WIRON.
  • Ustawowa zamiana wskaźnika referencyjnego na WIRON w kredytach opartych na wskaźniku WIBOR oraz zaprzestanie opracowywania wskaźników WIBOR i WIBID zaplanowana jest na rok 2025.
Gdzie szukać więcej informacji o WIBOR i WIRON?

Wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem dotychczasowego wskaźnika referencyjnego WIBOR, a także powodami reformy, polecamy stronę internetową przygotowaną przez Związek Banków Polskich: https://bankiwpolsce.pl/.

Podstawowym źródłem informacji na temat planowanej likwidacji WIBOR jest strona internetowa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego https://www.knf.gov.pl oraz strona GPW Benchmark https://gpwbenchmark.pl/.

Najczęściej zadawane pytania

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj