Aktualności

ZEBRANIE BESKIDZKIEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ – RADZIECHOWY-WIEPRZ

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA zawiadamia Członków Banku, że w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej III Oddziału Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w Radziechowach Wieprzu, Radziechowy -Wieprz 700, odbędzie się: ZEBRANIE BESKIDZKIEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ – RADZIECHOWY-WIEPRZ z terenu: Radziechowy, Wieprz, Bystra, Brzuśnik, Juszczyna, Przybędza, Milówka, Kamesznica, Szare, Nieledwia, Żywiec, Węgierska Górka, Szczyrk oraz innych niż wymienione miejscowości spoza terenu Gminy Radziechowy -Wieprz.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór prezydium Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2021 rok , w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli,
  z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej  w tym omówienie wyników i  sytuacji ekonomiczno - finansowej Banku za 2021 rok.
 7. Przedstawienie informacji i omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym  zasad adekwatności  kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, ocena ich kwalifikacji i adekwatności pod kątem wyborów Komitetu Audytu Banku, ocena polityki wynagrodzeń i Ładu korporacyjnego, propozycja podziału zysku za 2021 rok.
 8. Przedstawienie wniosków polustracyjnych z lustracji ustawowej Banku przeprowadzonej w 2021r.
 9. Wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku na kadencję obejmującą lata 2022-2026.
 10. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 11. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

 

Zarząd
Banku Spółdzielczego
Ziem Górskich KARPATIA