Aktualności

ZEBRANIE SĄDECKIEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ - MUSZYNA

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich Karpatia zawiadamia Członków Banku, że w dniu 2 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie ul. Rynek 13, odbędzie się: ZEBRANIE SĄDECKIEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ z terenu:  Miasto Muszyna, Leluchów , Dubne, Powroźnik, Wojkowa, Jastrzębik, Złockie, Szczawnik,  Andrzejówka , Żegiestów, Milik  Miasta Krynica-Zdrój , Gminy Krynica Zdrój (Berest, Czyrna, Piorunka, Tylicz, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna, Muszynka, Polany) oraz spoza terenu Gmin Muszyna i Krynica Zdrój a przynależnych do Sądeckiej Grupy  Członkowskiej.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór prezydium Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2021 rok , w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli,
  z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej  w tym omówienie wyników i  sytuacji ekonomiczno - finansowej Banku za 2021 rok.
 7. Przedstawienie informacji i omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym  zasad adekwatności  kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, ocena ich kwalifikacji i adekwatności pod kątem wyborów Komitetu Audytu Banku, ocena polityki wynagrodzeń i Ładu korporacyjnego, propozycja podziału zysku za 2021 rok.
 8. Przedstawienie wniosków polustracyjnych z lustracji ustawowej Banku przeprowadzonej w 2021r.
 9. Wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku na kadencję obejmującą lata 2022-2026.
 10. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 11. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

 

Zarząd
Banku Spółdzielczego
Ziem Górskich KARPATIA