Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56 zgodnie z §34 ust.1 pkt. 6 Statutu Banku, zwołuje Zebranie Przedstawicieli, które
odbędzie się w dniu 24 czerwca  2021 r. (czwartek) o godz. 13.30, w Hotelu „Bukovina” - Termy, ul.  Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, na które serdecznie zaprasza.

Proponowany porządek Zebrania Przedstawicieli:

1.  Otwarcie Zebrania, przyjęcie regulaminu Zebrania i porządku obrad.

2.  Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

3.  Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4.  Stwierdzenie  prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do  podejmowania uchwał.

5.  Przyjęcie protokołów z  Zebrań  Przedstawicieli:

     a) Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z dnia 28 maja 2020 roku,

     b) ETNO Banku Spółdzielczego z dnia 28 maja 2020 roku,

     c) Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z dnia 26 maja 2020 roku.

6.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za okres 01.01.2020 -30.06.2020 wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 01.01.2020 -30.06.2020 r.  oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

7.  Sprawozdanie z działalności Zarządu ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach - Wieprzu za okres 01.01.2020 -30.06.2020  wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 01.01.2020 -30.06.2020 r.  oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

8.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r. wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 2020 roku oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

9.  Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój  za okres 01.01.2020-30.06-2020 r.;

10. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach - Wieprzu za okres 01.01.2020-30.06.2020 r.;

11. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.

12. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za 2020r., okres 01.01.2020 -30.06.2020 r.

13. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach - Wieprzu za 2020 r., okres 01.01.2020 -30.06.2020 r.

14. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.

15. Dyskusja nad sprawozdaniami Rad, Zarządów i ocena działalności Banków  oraz wolne wnioski.

16. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r.,

     b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach - Wieprzu  za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r.,

     c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.,

     d) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój  za okres 01.01.2020-28.05.2020 r.

     e) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach - Wieprzu  za okres 01.01.2020- 28.05.2020r.,

     f) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.,

     g) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za okres 01.01.2020-30.06.2020 r.,

     h)zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach - Wieprzu za okres 01.01.2020-30.06.2020 r.,

     i) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.,

     j) podziału nadwyżki bilansowej:

        1) Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za okres 01.01-30.06.2020 r.,

        2) ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach - Wieprzu za okres 01.01-30.06.2020 r.,

        3) Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za okres 01.01-31.12.2020r.,

     k) zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku.

17. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

     a) ustalenie górnej granicy zobowiązań Banku,

     b) oceny” Polityki wynagradzania w BS Ziem Górskich KARPATIA”  za 2020 r.

     c) oceny realizacji „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KRAPATIA” za 2020 r.,

     d) w sprawie wystąpienia z organizacji gospodarczych.

     e) w sprawie zbycia nieruchomości Banku.

     f) sprawie zbycia nieruchomości Banku.

     g) wyboru delegata reprezentującego Bank w obradach zjazdów Związku Rewizyjnego Banków  Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie .

     h) wyboru delegata Banku na obrady Kongresu Spółdzielczości  Krajowej Rady Spółdzielczej oraz na  Zjazd przedkongresowy.

     i) przystąpienia  do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

     j) przystąpienia  do Związku Banków Polskich.

18. Przedstawienie wniosków  Komisji Uchwał i Wniosków.

19. Zamknięcie porządku obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z §23, ust. 4 Statutu, roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA  łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym
i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w  siedzibie Banku:
Kościuszki 56, 34-530 Bukowina Tatrzańska
.

 

Zgodnie z §24, ust. 4 Statutu drugi termin Zebrania, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości Przedstawicieli został ustalony na:
24.06.2021 r. godz. 14.00,
w Hotelu „Bukovina”- Termy, ul.  Sportowa 22,  Bukowina Tatrzańska.                                                                                        

  

                                                                                                                                                                                                                            ZARZĄD

                                                                                                                                                                                                    BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,19
WIBOR 3M - średnia 0,22
WIBOR 6M - średnia  0,25
WIBOR-S 3M 0,23